....T........

 

Paraan para maging matuwid sa harap ng Diyos

"... may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi.”  Lucas 15:10 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001)

Alam mo ba kung saan ka maninirahan kapag natapos na ang buhay mo sa mundo? Sigurado ka bang pupunta ka sa sa langit o may posibilidad ba na sa impiyerno ang iyong hantungan?

Ang Diyos ay nasisiyahan sa atin kung gusto nating matuto tungkol sa kaniya at sa kanyang mga utos. Ang pagpapawalang halaga (o pag bale-wala) sa Kanya ay walang mabuting mararating. Maraming tao ang may sariling paniniwala tungkol sa Diyos at kung paano maging matuwid sa kanyang harapan. Hindi babaguhin ng Dios and kaniyang mga plano dahil sa ating kagustuhan, katulad din na hindi tinutupad ng magulang ang isang bagay dahil lamang ito ay kagustuhan ng kaniyang anak. Ang mga pag aakala at iba’t ibang paniniwala ay hindi makabuluhan sa pakikitungo natin sa tao, lalo’t higit pa sa Diyos. Kailangan nating alamin ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang sarili at ganoon din sa atin, dahil ang pinakamahalagang pangyayari na haharapin ng isang kaluluwa ay ang pagbigay-sulit nito sa Diyos.

Sa panahong ito, ang katuwirang tinatanggap ng lahat ang umiiral. Kahit na ngayon ay parang walang tiyak na moralidad, ang pamantayan ng Diyos ay hindi pa rin nagbabago. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa mga may maling pagkakilala sa kaniya:

Job 38:1-4 At mula sa ipu-ipo'y sumagot ang Panginoon kay Job: “Sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Bigkisan mo tulad sa lalaki ang iyong baywang, tatanungin kita at ikaw sa akin ay magsasaysay. “Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? Sabihin mo, kung mayroon kang pang-unawa.”

Kaibigan, mas mainam kung manalangin ka ng ganito ngayon: “Diyos Ama sa langit, hiling ko na bigyan mo ako ng linaw sa katotohanan tungkol sa iyo at iyong kalooban. Dalangin ko ito na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus.”  

Siguro bale-wala sa iyo na mananagot ka sa iyong mga kasalanan, o kaya naman sa isip mo ay maliit o kakaunti lamang ang iyong pagkakasala kung ihahambing sa mga talamak na kriminal. Hindi tao ang basehan ng katuwiran ng Diyos…kundi si JesuCristo.

Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan
Mateo 10:26 “…sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag; at walang natatago na hindi malalaman.”

Ano ang resulta ng ating kasalanan?
Roma 6:23 “Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.”

Ang Pangunahing Problema Nating Lahat
Hindi na natin kailangang linawin sa buong Sampung Utos ng Diyos (Ten Commandments) na tayo ay makasalanan dahil sa iilan lamang ay mapapatunayan na, na tayo ay nagkasala. Halimbawa: Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Huwag kang mangangalunya (makiki-apid sa hindi mo asawa). Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa.

Nahiwalay tayo ng ating ating mga kasalanan sa ating banal na Diyos. Kung lilinlangin natin ang ating sarili na hindi naman tayo gaanong makasalanan, lalo lang tayong mapapahamak.

Kung may nakatagpo ng lunas sa Cancer at kinimkim lamang niya ito sa sarili, tatawagin siya ng buong mundo na isang napakalupit na tao. Pero may mas malubhang sakit ang tao. Ito ay ang kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, hindi tayo matatanggap ng Diyos sa banal niyang langit. Sa halip, sa impiyerno ang tungo ng mga makasalanang tulad natin.

Ang babala ni Cristo: Mas higit na marami ang paparoon sa impiyerno kasya sa langit.

Mateo 7: 13-14 “Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan (sa impiyerno), at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay (sa langit), at kakaunti ang nakakatagpo niyon.”

 

Maraming naniniwala na makarating sila sa langit sa papmamagitan ng mabubuting gawa. Ngunit ang pag gawa ng mabuti ay hindi nakakaalis ng kasalanan.

 

Papaano mababayaran ang ating mga kasalanan?
Di tulad ng Cancer, ang lunas sa kasalanan ay abot ng lahat at walang bayad na salapi! Karamihan sa atin ay alam na ang tatlong mga mahalagang katotohanan:

1.   Namatay si JesuCristo sa krus para sa ating mga kasalanan

2.   Nag danak ng maraming dugo si Jesus nang ipinako siya sa krus

3.   Dinanas ni Jesus ang kamatayan na bukal sa kanyang loob para sa atin. Hindi niya kailangang magbayad ng kasalanan dahil siya ay lubos na walang sala

 

Si Jesus ang nagbayad sa kasalanan dahil hindi natin kayang bayaran ito. Kung makakayanan nating makapunta sa langit dahil sa ating kakayanan sa pamamagitan ng mabubuting gawa o pagtupad sa mga ritwal ng relihiyon, si Jesus ay isang mangmang…nagdusa lamang siya nang walang kabuluhan. Ngunit si Jesus ay hindi isang mangmang! Ginawa niya ang pinaka dakilang kabayan, at ito ay ang kabayaran sa ating mga kaluluwa upang tayo ay makaparoon sa langit!

 

Efeso 2:8-9 “Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos; hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki.”

Ngayon, naiintindihan na natin kung bakit napopoot (nagagalit) ang Diyos sa mga hindi pumapansin sa kanyang dakila at walang bayad na handog (Ano ang iyong mararamdaman kung ang iyong pinakamahalagang regalo ay tatanggihan lamang?).

 

Ang Kahalagahan ng Dugo ni Cristo

Sinasabi ng Biblia na ang dugo ni Cristo Jesus ang naghuhugas sa ating kasalanan. Para itong pumindot ng “Delete” sa computer. Ang ibig sabihin nito ay kung isinuko ng isang makasalanan ang kanyang buhay kay Cristo at sumunod na sa kanya, ang lista ng Diyos sa lahat ng kanyang kasalanan ay malinis na dahil hinugasan na ito ni Cristo sa kanyang dugo! Sana ay lubos mong malaman ang kadakilaan ng katotohanang ito.

Mga Hebreo 13:12 “Kaya si Jesus man ay nagdusa… upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo.”

Apocalipsis 1:5 “at mula kay Jesu-Cristo na…umiibig sa atin, at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo”

Juan 14:6 “Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Juan 3:18 [Si Jesus ang nagsasalita] “Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan; ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging Anak ng Diyos.”

Juan 5:22-24 [Si Jesus ang nagsasalita] “Ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; upang parangalan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan.”

Sana ay ipanalangin mo ito nang taimtim. Kung gagawin mo ito, makatitiyak kang mayroon ka nang katuwiran sa harap ng Diyos at makakaparoon ka na sa kanyang langit.

1 Juan 5:13 “Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos.”

Panalangin upang maging Matuwid sa Harapan ng Diyos

Diyos Ama sa langit, inaamin ko na ako ay makasalanan at nahiwalay ako sa iyo dahil sa aking mga kasalanan. Nais ko pong maging matuwid sa inyong harapan. Tulungan mo akong malaman ng lubos ang aking mga kasalanan upang makalapit ako at humingi ng kapatawaran sa iyo. Patawarin po ninyo ako at pangako kong tatalikuran na ang aking mga kasalanan laban sa inyo. Tinatanggap ko po ang pagdurusa at pagdanak ng dugo ni Cristo sa krus, bilang kabayaran ng aking pagkakasala. Hinihiling ko na basbasan ninyo ang aking puso ng Banal na Espiritu para magabayan niya ako sa matuwid na landas. Napapasalamat ako sa pangalan ng aking Diyos at Tagapagligtas na si Jesus, Amen!

“…may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi.” Lucas 15:10

 

Ano na ang pagpapatuloy nito?

Basahin ang Salita ng Diyos (Biblia) at manalangin araw-araw. Maghanap at sumamba sa simbahang nagtuturo ng katotohanan ng Biblia. Kung makatutulong sa iyo, mag-print ng kopya nito at markahan ang mga mahalagang bahagi. Kung mayroon kang mga katanungan o alinlangan, padalhan mo ako ng e-mail. Gusto ko rin ibahagi mo ang mga nais mong ipanalangin ko para sa iyo (prayer requests mo). Maari din makatulong sa iyong paglago bilang kristiano ang pakikinig sa radio station na nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos. At huwag mo rin kalimutan na ibahagi ang mabuting balita na iyong nalaman dito.

 

Mga websites ng ilang mga simbahang nagtuturo ng katotohanan ng Biblia: Click mo ito 

 

Sumasaiyo na may pag-ibig ni Jesu-Cristo,

Ro.n Jasniow.ski
www.abcGod.net
Palatine, Illinois  60074

USA

E
_mail Ro.n Jasniow.ski Click mo ito

 
facebook link

      


Ingles | Maghanap ng Magandang Simbahan | Tungkol sa May-akda | Con.tact

8-19